Algemene voorwaarden & Klantinformatie


1. Geldigheid
2. Contractsluiting
3. Recht op wederopzegging
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Aansprakelijkheid voor gebreken
7. Toepasbaar recht, verantwoordelijke rechtbank


Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: LUCERE
Vestigingsadres: Marchlewskistr. 50, 10243 Berlijn, Duitsland
Telefoonnummer: +49 30 52651911
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@lucere.de


1. Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van LUCERE (hierna "de verkoper") gelden voor alle contracten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hiermee vervallen door de klant gestelde eigen voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Een handelaar in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

2. Contractsluiting
2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een aanbod doen. De klant doet door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens en door het aanklikken van de button ter afronding van de bestelling een juridisch bindend aanbod voor de in de winkelmand bevatte goederen.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen twee dagen aanvaarden, - door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (e-mail of brief) te bezorgen, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de orderbevestiging doorslaggevend is bij de klant, of
- door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de goederen doorslaggevend is bij de klant, of
- door de klant na het ontvangen van diens bestelling verzoeken om te betalen.
Als er meer van de voormelde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de voormelde alternatieven zich voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt dit als weigering van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.
2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de tweede dag na het verzenden van het aanbod. Als de laatste dag van deze termijn op een zaterdag, zondag of een voor de woonplaats van de verkoper nationaal erkende algemene feestdag valt, geldt de daaropvolgende werkdag als laatste dag.
2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contractinhoud door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de contractinhoud de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.
2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling in een bevestigingsvenster getoond, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.
2.7 Als de klant als verbruiker optreedt, is er alleen een Nederlandstalige versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst.
2.8 De afwikkeling van de bestelling en het contact vinden normaliter per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is om de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten te kunnen ontvangen. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3. Recht op wederopzegging
Consumenten hebben principieel een recht op wederopzegging. Nadere informatie over het recht op wederopzegging vindt u in de informatie over het recht op wederopzegging van de verkoper.

Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

3.1 Herroepingsrecht

Consumenten hebben in principe recht op herroeping. Meer details over het herroepingsrecht vindt u in onze instructies voor herroeping.

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons (LUCERE - Kundenservice - Marchlewskistr.50, 10243 Berlin, Duitsland;  E-Mail: info@lucere.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons (LUCERE - Kundenservice - Marchlewskistr.50, 10243 Berlin, Duitsland) terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt ​​de kosten van het retourneren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
Onze individuele lampen en lampenkappen die we voor u maken na uw bestelling zijn uitgesloten van annulering en omruiling.


3.2. De terugbetaling vindt, indien u ons geen andere bankrekening meedeelt, steeds op de door u voor de betaling gebruikte rekening plaats.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en bevatten de wettelijk verplichte Belasting over de Toegevoegde Waarde. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.4.2 Bij levering naar landen buiten de Europese Unie kunnen in sommige gevallen extra kosten ontstaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen en die de klant moet dragen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals overschrijvingskosten, valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).
4.3 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de internetsite van de verkoper.
4.4 Wanneer als betaalwijze overschrijving vooraf overeengekomen wordt, is het totaalbedrag direct na contractsluiting te voldoen.

5. Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 De levering van goederen vindt regelmatig via verzending plaats aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.
5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen aan de verkoper terugstuurt omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen schuld draagt aan de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering tijdig heeft aangekondigd.

6. Aansprakelijkheid voor gebreken
De wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

7. Toepasbaar recht, verantwoordelijke rechtbank
7.1 Als de klant als verbruiker optreedt in de zin van cijfer 1.2, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Nederlandse recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende de internationale aankoop van roerende goederen en is alleen de rechtbank van de woonplaats van de klant bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
7.2 Als de klant als ondernemer handelt in de zin van cijfer 1.2, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Duitse recht onder uitsluiting van het VN-verdrag over de internationale aankoop van roerende goederen en is de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.