Allmänna affärsvillkor

Innehållsförteckning

1. Användningsområde
2. Avtalets ingående
3. Rätt att dra sig tillbaka
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Förbehållande av titel
7. Hållbarhet för defekter (garanti)
8. Avbokning av kampanjkuponger
9. Användbar lag
10. Alternativ tvistlösning

1. Omfattning

1. 1 Dessa allmänna villkor från LUCERE (nedan "säljaren"), gäller för alla avtal " (nedan kallad "säljaren") ska tillämpas på alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kunder") ingår med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inget annat avtalats.

1.2 Konsument i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som inte kan hänföras till varken hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt ansvarigt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2. Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna in erbjudandet üvia det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens online-butik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om de varor som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna in sitt anbud till säljaren per telefon, fax, e-post, post eller via ett kontaktformulär online.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar, genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall kundens mottagande av varorna ska vara avgörande, eller genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt beställningen. Om flera av de ovannämnda alternativen finns, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Tiden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre ska vara bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 När du lämnar ett erbjudande üvia säljarens beställningsformulär online, kommer avtalstexten att lagras av säljaren och skickas till kunden efter att ha skickat sin beställning tillsammans med dessa villkor i textform (t.ex. e-post eller brev). Avtalstexten arkiveras dessutom på säljarens webbplats och kan kostnadsfritt nås av kunden via hans lösenordsskyddade kundkonto genom att tillhandahålla relevanta inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens nätbutik innan han/hon skickar sin beställning.

2.5 Innan beställningen skickas bindande üvia säljarens beställningsformulär online kan kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa den information som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina inmatningar under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 För att ingå avtalet finns det tyska och engelska språken tillgängliga.

2.7 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3. Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering. Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från den dag som du eller annan, av dig angiven part, och som inte är speditör, tar resp. har tagit emot den senaste varan.
För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (LUCERE, Marchlewskistr. 50, 10243 Berlin, Deutschland, Tel.: +4930 52651911 E-Mail: info@lucere.de), att du vill annullera detta avtal genom att uttrycklige förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav. För att annullera avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt. Vad händer när du annullerar avtalet. Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning så länge tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss’ beroende på vilket som sker först. Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du annullerar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post. Du bär de omedelbara kostnaderna för retursändningen. Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte resp. upphör tidigare: Ångerrätten gäller inte för leveranser av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning hänsyn har tagits till konsumentens individuella önskemål eller som entydigt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov. Allmänna upplysningar Vänlig se till att varan varken skadas eller smutsas ner. Skicka om möjligt tillbaka varan i originalförpackningen inklusive allt tillbehör och alla delar som ingår i förpackningen. Använd, om det skulle behövas, en skyddande förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen kvar, se till att du använder en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador. Observera att ovan nämnda allmänna upplysningar inte är något villkor för din ångerrätt.

Uteslutning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade utan är avgörande tillverkade enligt konsumentens individuella val eller specifikation eller är tydligt anpassade efter konsumentens personliga behov. Våra individuella lampor och lampskärmar som vi tillverkar för dig till din beställning är ej och ej.


4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning. Vid leveranser till länder utanför EU kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som kunden ska stå för. Dessa inkluderar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med penningöverföring om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.2 Betalningsmetoderna kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik.

4.3 Om betalningen görs med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas üvia betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.4 Om betalningsmetoden köp på konto har valts förfaller köpeskillingen efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag, om inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om ordervolymen överstiger den angivna volymen. I detta fall ska säljaren informera kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i hans betalningsinformation i webbutiken. Säljaren förbehåller sig vidare rätten att göra en kreditprövning vid val av betalningsmetod för köp på konto och att avvisa denna betalningsmetod i händelse av en negativ kreditprövning.

4.5 Om betalningsmetoden „PayPal-faktura“ väljs överlåter säljaren sin betalningsfordran till PayPal. Innan PayPal godkänner säljarens deklaration om överlåtelse gör PayPal en kreditupplysning med hjälp av de uppgifter om kunden som lämnats. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden att använda betalningsmetoden PayPal-faktura om kontrollen ger ett negativt resultat. Om PayPal tillåter betalningsmetoden PayPal-faktura“ måste kunden betala fakturabeloppet till PayPal inom 30 dagar efter mottagandet av varorna, om PayPal inte har gett honom en annan betalningstid. I detta fall kan han endast betala PayPal med skuldbefriande effekt. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, försändelser, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor, även vid överlåtelse av fordringar. Dessutom ska de allmänna villkoren för användning av PayPals köp på konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms, gälla. 4.7 Om betalningsmetoden „PayPal Direct Debit“ väljs kommer PayPal att hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före utgången av perioden för förhandsinformation för säljarens räkning. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker genom SEPA-direktdebitering. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han eller hon inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive bank har åsamkats till följd av återföringen om han eller hon är ansvarig för detta.

5. Villkor för leverans och frakt

5.1 Varor ska levereras genom frakt till den leveransadress som kunden har angett, om inget annat avtalats. Vid behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling relevant.

5.2 Om transportföretaget returnerar de skickade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, ska kunden stå för kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till att leveransen blev omöjlig eller om kunden tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren i rimlig tid i förväg hade informerat honom om tjänsten. Detta gäller inte heller för kostnaderna för returen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens avbeställningspolicy gälla för returkostnaderna.

5.3 Självinsamling är inte möjlig av logistiska skäl.

6. Behållande av titel

Om säljaren utför förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills full betalning av det utestående köpeskillingen har skett.

7. Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om den köpta varan är defekt ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas.

Oavsett vad som sägs ovan ska preskriptionstiden för anspråk på fel i fråga om begagnade varor vara ett år från det att varorna levererats till kunden. Förkortningen av preskriptionstiden till ett år ska dock inte tillämpas.
- för föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och som har orsakat dess bristfällighet.
- för krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader samt.
- för det fall att säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet.

7.2 Kunden uppmanas att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8. Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren inom ramen för kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbshop och endast inom den angivna tidsperioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen med kupong, förutsatt att en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.
8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Det är inte möjligt att göra en efterhandsuppgörelse.

8.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning vid varje tillfälle.

8.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Eventuellt återstående belopp återbetalas inte av säljaren.

8.6 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

8.7 Saldot på en kampanjkupong kommer varken att betalas ut kontant eller ge ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen i enlighet med sin lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på kupongen. Överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera att respektive kuponginnehavare har rätt till material.

9. Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för lagstiftningen om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det skydd som ges inte upphävs av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10. Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.